بارکد خوان وینسون مدل WAI-6000

4,250,000تومان

بارکد خوان زد ای سی مدل 2100-DB

2,175,000تومان

بارکدخوان اسکار مدل UNIBAR 2BT

4,185,000تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Memor X3 PDA

15,400,000تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل JOYA TOUCH PDA

20,300,000تومان

بارکد خوان آکسیوم مدل PDT 8223

6,200,000تومان

بارکد خوان اسکار مدل Unibar IIBT

5,535,000تومان

بارکد خوان آکسیوم مدل LS 2295

1,000,000تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل DL-Axist PDA

22,000,000تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Gryphon GFS4470

8,500,000تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل DBT6400

20,490,000تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QM2430

13,050,000تومان